ADVOKÁTI / ADVOCATES

Kontakt:


REJMAN advokáti s.r.o.
IČ: 14034395, DIČ: CZ14034395
U Prašné brány 1079/3
110 00 Praha 1


Tel.: (+420) 222 233 317
Mob.: (+420) 606 853 095
E-mail: counsel@rejman.cz
Skype: rejmanlegal

Advokacie

Posláním advokacie je obrana práv, majetkových a jiných zájmů klienta právními prostředky při respektování pokynů klienta. Advokát je ze své činnosti odpovědný především klientovi, jehož zájmy se převzetím případu (zpravidla na základě speciální plné moci) zavázal důsledně hájit a účinně prosazovat.

Prioritou je ochrana práv a zájmů klienta

Při poskytování právních služeb je dbáno nejen o právní řešení problému, ale také o řešení, které bude optimální pro klienta po ekonomické, účetní a daňové stránce. Právní služby jsou prováděny při důsledném dodržování právního řádu, profesních etických pravidel a jiných interních předpisů stanovených Českou advokátní komorou (viz povinnosti advokáta na www.cak.cz).

Outsourcing právního servisu

Právní servis lze zajistit buď vlastním právním oddělením, tedy zaměstnanci odpovídajícími za případné škody podle zákoníku práce nebo prostřednictvím spolupráce s advokátem, majícím adekvátní pojištění odpovědnosti za škodu, a využíváním jeho služeb podle aktuální potřeby s důrazem na preventivní řešení právních otázek.

Advokátní úschova

Advokát zajistí bezpečné uložení peněz a/nebo dokumentů nejen při realitních transakcích a uvolní předmět úchovy za jasně dohodnutých podmínek vtělených do smlouvy o advokátní úschově, která je trojstranným právním dokumentem uzavíraným mezi advokátem jako uschovatelem, složitelem a oprávněným z úschovy.

Právní audit

Advokát podle požadavků provede šetření v dohodnutém rozsahu a času za účelem analýzy existujících právních rizik a navrhnutí jejich optimálních řešení. Právní audit najde uplatnění např. při převzetí jiného podniku nebo jako určitý prostředek k identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit.

Odměna advokáta za právní zastupování

Odměna advokáta může mít v souladu se zákonem o advokacii a advokátního tarifu podobu smluvní odměny (odměna určená smlouvou mezi advokátem a klientem, přičemž odměna bývá určena hodinovou sazbou nebo jiným způsobem) nebo mimosmluvní(odměna stanovená právním předpisem – vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/; ve znění pozdějších předpisů). Kromě nároku na odměnu advokáta má advokát nárok na úhradu hotových výloh a náhradu za promeškaný čas v souvislosti s cestami zejména k soudním jednáním. Účtování poskytnutých právních služeb probíhá v měsíčním cyklu (není-li s klientem stanoveno dohodou jinak). Přílohou faktury za příslušný kalendářní měsíc je podrobný rozpis právních úkonů.