ADVOKÁTI / ADVOCATES

Kontakt:


REJMAN advokáti s.r.o.
IČ: 14034395, DIČ: CZ14034395
U Prašné brány 1079/3
110 00 Praha 1


Tel.: (+420) 222 233 317
Mob.: (+420) 606 853 095
E-mail: counsel@rejman.cz
Skype: rejmanlegal

v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Rozsah zpracování údajů

Osobní údaje klienta budou zpracovány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo po ukončení obchodního vztahu.

Účel zpracování údajů

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracování údajů

Údaje mohou být zaznamenány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřující pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit

Nositel údajů má právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů pouze v zákonem stanovených případech v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 

Poučení o předávání osobních údajů

Údaje mohou být předávány pouze za podmínek a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení o orgánu dozoru

Orgánem dozoru ve výše uvedených případech je Finanční analytický úřad a Česká advokátní komora.

Kontaktní osoba

Kontaktní osobou pro účely plnění povinností uložených na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů je Mgr. Daniel Rejman (e-mail: counsel@rejman.cz).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat společnost REJMAN advokáti s.r.o. na kontaktech uvedených v záložce „Kontakt“.