ADVOKÁTI / ADVOCATES

Kontakt:


REJMAN advokáti s.r.o.
IČ: 14034395, DIČ: CZ14034395
U Prašné brány 1079/3
110 00 Praha 1


Tel.: (+420) 222 233 317
Mob.: (+420) 606 853 095
E-mail: counsel@rejman.cz
Skype: rejmanlegal

Ochrana klientských osobních údajů podle GDPR od 25.5.2018

1) Ochrana osobních údajů

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (Zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. (dále jen „GDPR“)

2) Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů

 • REJMAN advokáti s.r.o.
 • IČ:14034395, DIČ: CZ14034395
 • Adresa sídla: U Prašné brány 1079/3, 110 00 Praha 1
 • Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 359272
 • E-mail: counsel@rejman.cz
 • Tel: 222 233 317, 606 853 095

Právní základ pro zpracování
Smlouva o poskytování právních služeb mezi advokátem a klientem (dále jen „Smlouva“).
Poskytování osobních údajů je povinností klienta a taková povinnost vyplývá ze Smlouvy.

Účel zpracování
Poskytování právních služeb podle Smlouvy.

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci podle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo podle platné právní úpravy, zejm. Zákona o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR.

Práva klienta

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
  Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Informace o klientských právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)