ADVOKÁTI / ADVOCATES

Kontakt:


REJMAN advokáti s.r.o.
IČ: 14034395, DIČ: CZ14034395
U Prašné brány 1079/3
110 00 Praha 1


Tel.: (+420) 222 233 317
Mob.: (+420) 606 853 095
E-mail: counsel@rejman.cz
Skype: rejmanlegal

Informace o ceně právní služby, která má být spotřebiteli poskytnuta, či způsob jejího určení, je ještě před zahájením poskytování služeb spotřebiteli sdělena, a to vždy takovým způsobem, aby se spotřebitel mohl rozhodnout před započetím jejich poskytování, zda má o právní službu zájem. Informace o ceně za poskytnuté právní služby je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování právních služeb spotřebiteli. Ta je ze strany advokáta, resp. advokátní společnosti REJMAN advokáti s.r.o., se spotřebitelem uzavírána před samotným zahájením poskytování právních služeb. Výše odměny je kalkulována na základě individuální dohody se spotřebitelem, a to s ohledem na časovou, jazykovou i odbornou náročnost a peněžní hodnotu daného případu spotřebitele. Odměna za právní služby může být dle ujednání se spotřebitelem dohodnuta jako odměna hodinová, odměna paušální či podílová nebo odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání. K odměně je připočtena DPH v příslušné zákonné výši.

Hodinová odměna je částka za započetí každé jednotlivé hodiny poskytovaných právních služeb.

Paušální odměna je odměnou za opakující se poskytování právní služby s časovým omezením a v něm určeným počtem úkonů nebo hodin v období jednoho měsíce, a to dle domluvy s klientem.

Podílovou odměnu lze sjednat dle výsledku soudního sporu nebo vymožené částky.

Pevná odměna je odměna za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

Odměna může být ujednána dle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby.

Ve výše uvedených případech jsou ceny za poskytnuté právní služby vždy stanovovány s ohledem na vyhlášku č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

V případě, že není sjednána s klientem smluvní odměna, je vždy při stanovení hodnoty právní služby účtována mimosmluvní odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v aktuálním znění.

Vyúčtování poskytnutých služeb spotřebiteli se provádí zpravidla jednou měsíčně (do dvacátého dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byly právní služby poskytnuty, pokud nebylo dohodnuto jinak). Vystavené faktury za právní služby vůči spotřebiteli jsou splatné ke dni uvedenému na faktuře, není-li sjednáno jinak, pak za 15 dní od doručení příslušné faktury spotřebiteli. Spolu s fakturou je klientovi předána detailní informace obsahující bližší specifikaci vykonaných právních služeb, datum vykonaného úkonu a délku trvání práce.

Spotřebitel je oprávněn Smlouvu o poskytování právních služeb kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V případě využití možnosti vypovědět smlouvu ze strany kterékoliv smluvní strany činí výpovědní doba jeden měsíc a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, v případě pochybností se za den doručení považuje třetí den od odeslání výpovědi.

Česká advokátní komora (www.cak.cz) byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast případných sporů mezi advokátem – poskytovatelem právní služby a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).